Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
ФИФА разрешила Милевскому выступать за Украину! Сурк?с виграв боротьбу за М?левського.
Артем МИЛЕВСКИЙ: "Отступать было просто нельзя!"
 
-В адрес национальной федерации Украины (копия отослана в штаб-квартиру Федерации футбола Белоруси) пришел циркуляр от генерального секретаря ФИФА Урса Линси. В нем сказано о позитивном решении вопроса относительно предоставления игроку киевского "Динамо" Артему Милевскому разрешения представлять национальню сборную Украины в официальных соревнованиях.

Председатель Комитета по статусу и трансферам ФИФА Слим Алоулоу принял решение касательно достаточного количества аргументов по этому делу, которые оправдывают позитивное решение данного вопроса.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Источник - UAsoccer.Net | 19 марта 2004
--------------------------------------------

- Сурк?с виграв боротьбу за М?левського.
-----------------------------------------------------
У штаб-квартир? Ф?ФА в?дбулося зас?дання Ком?тету нац?ональних асоц?ац?й, у якому взяв участь, як член цього ком?тету, президент Федерац?? футболу Укра?ни Григор?й Сурк?с. Тим не менш, найперша новина, що Ф?ФА все-таки дозволила виступати за зб?рну Укра?ни Артему М?левському. Як не намагалися б?лоруси в?дстояти сво? претенз?? у Ф?ФА на М?левського сильн?шим виявився все-таки Сурк?с.

Як пов?домля? (прес-служба ФФУ у четвер увечер? на адресу нац?онально? федерац?? Укра?ни (коп?ю над?слано до штаб-квартири Федерац?? футболу Б?лорус?) над?йшов циркуляр в?д генерального секретаря Ф?ФА Урса Л?нс?. В ньому йдеться про позитивне вир?шення питання надання гравцев? ки?вського "Динамо" Артему М?левському дозволу представляти нац?ональну зб?рну команду Укра?ни у оф?ц?йних змаганнях. Голова Ком?тету з? статусу та трансфер?в Ф?ФА Сл?м Алоулоу прийняв р?шення, стосовно достатньо? к?лькост? аргумент?в у ц?й справ?, що виправдують позитивне р?шення даного питання.

Зазначимо, що одним ?з головних аргумент?в б?лорусько? сторони став той факт, що М?левський встиг провести к?лька оф?ц?йних матч?в за юн?орську зб?рну ц??? кра?ни, а також на цей момент в?н не мав подв?йного громадянства. Однак, нав?ть таких здавалося б важливих момент?в виявилося б?лорусам замало, щоб в?дстояти права на М?левського.

Ц?каво, що у цей же день, коли в?дбулося р?шення по М?левському, Ф?ФА прийняла нов? правила по зм?н? громадянства футбол?стами. Тепер, для того, щоб стати громадянином ?ншо? кра?ни, спортсмен повинний дотриматися як м?н?мум одн??? з чотирьох названих умов. Оф?ц?йний сайт Ф?ФА опубл?кував т? сам? умови, за якими футбол?ст ма? право зм?нити громадянство.

От вони: В?н повинний народитися на територ?? т??? кра?ни, громадянином яко? в?н хоче стати. Хоча б один з його батьк?в повинен народитися у ц?й держав?. Бабуся або д?дусь спортсмена ? уродженцями ц??? кра?ни. Спортсмен безупинно протягом двох рок?в повинний проживати на територ?? ц??? держави. Прим?тно, що зг?дно цього циркуляру М?левський п?дпадав лише п?д останн?й пункт та й то, лише у тому раз?, якщо в?н мав подв?йне громадянство на момент прийняття р?шення про зм?ну зб?рно?.

Виписка ?з факсу Ф?ФА стосовно клопотання про надання Артему Володимировичу М?левському права виступати за зб?рну команду ?ншо? кра?ни.

'Голова Ком?тету Ф?ФА з? статусу гравц?в спочатку зробив посилання на зм?ст ст. 15 парагр. 3 (а) Правил, що регулюють застосування Статуту Ф?ФА, ? п?дкреслив, що в?дпов?дне положення м?стить ч?ткий ? докладний перел?к об"?ктивних ? обов"язкових попередн?х умов, яких повинен дотримуватися гравець, котрий бажа? скористатися сво?м правом зм?нити команду асоц?ац??.

У цьому контекст? голова п?дкреслив, що якщо строго дотримуватися застосування вищезазначено? ст.15 парагр.3 (а), то гравець М?левський не мав би права зм?нювати команду асоц?ац?? з огляду на те, що в?н до свого першого виступу в оф?ц?йних змаганнях за зб?рну команду Б?лорус? не мав б?лоруського, а також укра?нського громадянства.

Однак п?сля ретельного вивчення наявно? документац?? голова в?дпов?дним чином розглянув конкретн? обставини, пов"язан? з ц??ю справою, аби гарантувати, що р?шення не призведе до нев?дпов?дного ? недоречного результату.

Отже голова спочатку врахував, що з огляду на двосторонню конвенц?ю, п?дписану м?ж Б?лоруссю й Укра?ною щодо зм?ни громадянства громадян ?хн?х кра?н, яка набула чинност? з кв?тня 2000 року, гравець М?левський, отримавши укра?нське громадянство, втратив б?лоруське громадянство ?, таким чином, можлив?сть будь-коли представляти знову цю кра?ну у футбольних змаганнях.

Голова взяв до уваги особливост? кра?н, як? були частиною колишнього Радянського Союзу, а також той факт, що на той час гравець М?левський не мав н? укра?нського, н? б?лоруського громадянства, а був скор?ше громадянином СРСР.

Вивчивши цю справу, голова вважа?, що, хоча гравець М?левський одержав б?лоруське громадянство внасл?док розпаду Радянського Союзу, в?н так само м?г би стати громадянином будь-яко? держави з числа тих, що входили до складу СРСР. Оск?льки ситуац?я щодо громадян колишн?х держав Радянського Союзу ма? таку особлив?сть, голова прийшов до висновку, що зазначена справа заслугову? б?льш ретельного вивчення.

?з документ?в, що входять в дось?, голова врахував той факт, що батьки гравця М?левського подали клопотання про зм?ну громадянства свого сина до Департаменту ?з питань громадянства в Адм?н?страц?? Президента Укра?ни ще в травн? 2000 року. Це передувало першому виступов? гравця М?левського за юнацьку зб?рну команду (U-16) Б?лорус?, що в?дбувся 28 вересня 2000 року.

Уся процедура отримання нового громадянства тривала майже два роки, перш н?ж зазначеному гравцев? 22 березня 2002 року було надано укра?нське громадянство. Якби процедура проходила швидше, гравцев? не довелося б з?штовхнутися ?з перешкодою, що ма? м?сце на даний момент. Отже, гравець не повинен страждати через таку ситуац?ю.

На п?дстав? цих м?ркувань, голова прийшов до думки, що ? досить момент?в, як? виправдують позитивний розгляд клопотання гравця М?левського ? Федерац?? футболу Укра?ни про зм?ну команди асоц?ац??.

З огляду на це голова Ком?тету Ф?ФА з? Статусу гравц?в ухвалив р?шення про те, що клопотання Федерац?? футболу Укра?ни ? гравця Артема Володимировича М?левського можуть бути задоволен? ?, таким чином, гравцев? дозволено представляти нац?ональну зб?рну команду Укра?ни з моменту пов?домлення про це р?шення'.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Цюрих, 18 березня 2004 року
Урс Л?нс?, генеральний секретар Ф?ФА
champion.com.ua, 19.03.2004, 09:39

***************************

- С 18.03.2004 Милевский может играть в официальных матчах
---------------------------------------------------------------------------------
сборной Украины .
------------------------
18 марта в ФФУ пришел факс за подписью генерального секретаря ФИФА Урса Линси, в котором, в частности, говорится: "Руководитель Комитета ФИФА по статусу игроков Слим Алулу в ходе рассмотрения "дела Милевского" вначале сослался на содержание ст.15 пар.3 (а) Правил, регулирующих применение Устава ФИФА, и подчеркнул, что соответствующее положение содержит четкое и ясное перечисление объективных и обязательных предварительных условий, которые должен выполнять игрок, желающий воспользоваться своим правом сменить команду ассоциации. В данном контексте господин Алулу подчеркнул что, если бы строго придерживаться применения вышеуказанной статьи, то игрок Милевский не имел бы права сменить команду ассоциации.
Однако, после тщательно изучения имеющейся документации, были рассмотрены обстоятельства, связанные с данным делом. Так было учтено, что, основываясь на двухсторонней конвенции, подписанной между Белоруссией и Украиной, вступившей в силу с апреля 2000 года, игрок Милевский, получая украинское гражданство, утратил белорусское.

Затем были приняты во внимание особенности стран, являвшихся частью бывшего Советского Союза, а также о тот факт, что в те времена игрок Милевский не имел ни украинского, ни белорусского гражданства, а скорее являлся гражданином СССР.

Было учтено, что, хотя игрок Милевский получил белорусское гражданство вследствие распада Советского Союза, игрок с тем же успехом мог бы стать и гражданином любого другого из бывших государств, входивших в состав СССР.

Также было учтено, что родители Милевского подали прошение о смене гражданства своего сына в "Департамент по вопросам гражданства в Администрации Президента Украины" еще в мае 2000 года -- до первого выступления Милевского за юношескую сборную команду (U-16) Белоруссии 28 сентября 2000 года.

Вся процедура получения нового гражданства продолжалась почти два -- до 22 марта 2002 года. Если бы процедура была быстрее, игроку не пришлось бы столкнуться с нынешним препятствием.

На основании этих рассуждений Слим Алулу пришел к мнению, что есть достаточно элементов, оправдывающих благосклонное рассмотрение прошения игрока о смене ассоциации. И поэтому было принято решение, что прошения Федерации футбола Украины и игрока Артема Владимировича Милевского могут быть удовлетворены и, следовательно, данному игроку разрешено представлять национальную сборную команду Украины с момента уведомления о данном решении".
--------------------------------------------------------------------------------
Информация "КОМАНДЫ" 19 марта 2004, 17:08
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Артем МИЛЕВСКИЙ: "Отступать было просто нельзя!"
---------------------------------------------------------------------------
В четверг на адрес Федерации футбола Украины пришел циркуляр, которым ФИФА разрешило нападающему киевского "Динамо" Артему Милевскому представлять сборную Украины в официальных матчах. Таким образом, был разрешен длительный спор между ФФУ и ФФБ за молодого футболиста. Своими первыми впечатлениями Артем поделился с "ВС".

- Артем, тебя можно поздравить?
- Да, спасибо. Решения этого, действительно, ждал очень долго.
- Какой была твоя первая реакция?
- Почувствовал удовлетворение. Очень важно, чтобы то, чего ждешь, исполнялось. Поэтому признателен всем, кто поддерживал меня, и, безусловно, ФИФА и ФФУ.
- За тот длительный период, пока принималось решение, не посещала мысль, что все может сложиться не в пользу Украины?
- Нет, я никогда не терял надежды. Некоторые, правда, говорили, мол, смирись ты уже со своим нынешним положением и успокойся, все равно ничего не добьешься. Но мы с Григорием Михайловичем Суркисом поговорили и решили, что будем идти до конца. Отступать было просто нельзя. Я благодарен президенту ФФУ, что он меня поддерживал.
- Артем, говорят, что, выступая за сборную команду, нужно душей переживать за саму страну. Согласен с этим?
- Конечно. Я искренне привязан к Украине и хочу выступать за ее сборную. В противном случае, никогда б и не начиналась вся эта история.
- Что сказали по этому поводу товарищи по команде?
- Все поздравляли! Они искренне рады за меня.
- Насколько известно, твои родители сейчас в Белоруссии. Как они отреагировали?
- Им об этом еще даже не известно. Пытался дозвониться домой, но пока безрезультатно.
---------------------------------------------------------------------------------
Людмила РУСАНОВА (газ. "Весь Спорт", 20 марта) 
Extra Web Top Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Чисто Одесский сайт!!! Динамо Киев от Шурика Dynamomania.comDynamoMania.ru -
информационно-новостной динамовский ресурс Футбольно-познавательный квартал ФУТБОЛ ТОР-50 Wfe.ru - полный каталог футбольных сайтов AllBest.Ru Товары для болельщиков Сборная России по футболу KMindex Футбольная история и статистика Все Сезоны Чемпионата Мира и Европы и Лиги Чемпионов МЕТА - Украина Футбольный портал от Канонира Яндекс цитирования http://studiodelphin.com - Каталог Дельфина. Информационно-развлекательный портал. Каталог Ресурсов Интернет каталог @PAUTINA.NET Каталог сайтов на КРУТАНИ . RU Поиск в каталоге ZABOR.COM Украинский портАл УКРОП - Укра?нський об'?днаний портал ССЫЛКА | Каталог ресурсов Член элитного клуба самых лучших сайтов  Navigators-Internet! Каталог интернет ресурсов,Музыка,Знакомства с фотками, Школа страниц etc.! Поисковая система Deft site Netoteka - Поисковая Библиотека Интернет Каталог Allprikol.ru OPTIME : каталог сайтов и ресурсов Интернет Каталог сайтов Faststart.ru: Стартуй правильно Заяви о себе в интернет TOPCAT.RU Каталог ресурсов 35rus - каталог ресурсов интернет и хостинг Каталог сайтов Всего.RU тИЦ и PR этого сайта FRANCE-TRAVEL.RU - Информационный сервер по Франции Информационно развлекательный проект. Статьи, Новости, Кроссворды, Анекдоты, Обои рабочего стола, рейтинг сайтов Спорт :: Футбол
Оцените этот ресурс
Оцените ресурс:

finance.com.ua UAweb.net - крупнейшая сеть сайтов объявлений .RU